نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی - وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی

وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی

یکشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 10:08 ق.ظ

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی


نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مترجمی انگلیسی
1. Which choice means" to bend under weight"?

a. sag               b. sack             c. slog              d. sough

2. Which choice means" wise person"?

a. soot              b. sage             c. soggy                        d. snoop  

3. Which choice means" follower of a less popular religion"?

a. pagan           b. infidel           c. heathen                     d. atheist          

4. Which choice means" relevant"?

a. germinate      b. germane       c. gormandize               d. gormless

5. Which choice means" showing very good manners or great social sophistication"?

a. coterie          b. coup de main            c. courtesan      d. couth

6. Which choice means" support or agreement that does not appear to be sincere because the words spoken are not followed up by appropriate action or behavior "?

a. lip trick         b. lip service                 c. lip gloss                    d. lip microphone

 

 

1.a   2.b      3.a      4. a      5.d       6.

 

 

 

 

Select the underlined word or phrase that is not acceptable in standard written English.

 

  1. In a corporation whose stock is private owned, the board of directors is elected  by the stockholders.
  2. Computers and other office equipment, which are  being used  more and more by businesses, either can be purchased or leased.
  3. In order so that one can develop good merchandising skills, one needs to have experience in buying and selling.
  4. The host suggested that, although it is getting late, everyone remain for another cup of coffee.
  5. Mrs. Block is one of the women who, I believe, is running   for office  in this district

1.b privately  2.d can be either  3.a   4.b was getting 5.b are running

 

 

 

 

سراسری

آزاد

 

82

83

84

85

82

83

84

85

واژه شناسی

12

15

10

15

20

10

10

15

ترجمه   متون

سیاسی/اقتصادی

16

5

3

1

19

22

10

7

8

3

1

7

0

0

0

0

43

30

14

15

37

35

0

5

19

10

20

15

9

5

15

10

0

0

0

0

65

60

25

30

اسناد/حقوق

مذهبی

ادبی

مجموع

زبانشناسی

10

15

20

10

20

20

45

40

بر رسی مقابله ای ساخت جمله

0

10

10

10

0

0

0

0

ادبیات فارسی

0

0

0

5

20

30

37

25

اصول مبانی نظری ترجمه

15

10

26

25

15

20

20

30

مجموع

80

80

80

80

140

140

140

140

...................

.............

............


مطالبی که در ذیل مشاهده می فرمایید گزیده ای از مجله دانشجویان فوق لیسانس دانشگاه آزاد واحد علوم و

تحقیقات تهران میباشد. مجله مذکور به تلاش دانشجویان  

جدول فوق به تلاش آقای سید حسین حیدریان مدرس دانشگاه آزاد واحد رودهن تهیه شده است. این جدول تعداد سئوالات تخصصی کنکور ورودی رشته فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد و سراسری را به ما نشان می دهد.

 

__نمونه سئوالات دانشگاه سراسری سال 85 مبانی نظری ترجمه

241. Translators seek to ………… .

1) express one world in terms of another

2) domesticate otherwise foreign texts

3) find equivalent forms for L1 lexical items

4) show that man’s experiences are translatable

242. Recording, in translation, refers to ………… .

1) expression plane transfer

2) content plane transfer

3) content plane transfer transposition

4) expression plane transposition

243. The grammatical categories that best reflect conative

1) the imperative and locative forms

2) the passive and circumlocutory forms

3) the vocative and imperative forms

4) the exhortative and conative forms

245. The translatability/untranslatability concept is ………… .

1) a key concept in applied translation studies

2) no longer very important after Jakobson’s works

3) the core concept of linguistics

4) the core concept of semantics

246. Code-switching refers to ………… .

1) an expressive mode used by some artists and poets

2) a typical disorder of multilingual children

3) a typical disorder of multilingual individuals

4) a typical disorder of aphasic children

247. The term context is ………… .

1) an aspect of the text particularly important for the language student

2) the cultural, historical, and geographical setting of an utterance

3) the co-text of a given utterance

4) the same as co-text, according to the terminology of some translation studies schools

248. According to Dryden, a word-by-word translation is a (an) ………… .

1) adaptation

2) imitation

3) metaphrase

4) paraphrase

249. Which one of the following is an example of intralingual translation as discussed by

Jakobson?

1) Reproducing in the SL.

2) Rewording in the SL.

3) Rephrasing in the TL.

4) Recreating in the SL.

250. In Catford’s words, translation shifts are ………… .

1) lexical in mismatches

2) grammatical mismatches

3) changes in the meaning of the ST

4) departures from formal correspondence

251. Recent MT programs are ………… .

1) knowledge-based and transfer-based

2) example-based and statistics-based

3) based on matching, recognition, and output

4) based on analysis, transfer, and restructuring

252. When you learn foreign languages, translation is ………… .

1) not included in the program

2) limited to exercises in the use of foreign language

3) replaced by version

4) a didactic tool

253. Multilingual MT systems tend to use ………… .

1) limited input

2) an interlingua

3) bi-directional programs

4) an abstract representation

254. In Vinay and Darbelnet’s model, calque is a procedure in ………… .

1) literal translation

2) free translation

3) direct translation

4) oblique translation

255. Which one of the following questions is addressed by the cultural approaches to

translation and translation studies?

1) What do translations do?

2) How can translations be compared?

3) What is equivalence in translation?

4) What are the mental processes of translating?

256. What distinction does Levy make between translation theory and practice?

1) Translation theory is abstract, but translation practice is actual.

2) Translation theory is instructive, but translation practice is applied.

3) Translation theory tends to be normative, but translation practice is pragmatic.

4) Translation theory is rank-bound, but translation practice is rank free.

257. What are the major sources of difficulty for interpreters?

1) Fluency

2) Register and unit

3) Tone

4) Speed and memory

258. Which of the following is an example of vocative texts?

1) A drama

2) A scientific report

3) Popular literature

4) An autobiography

259. Think-aloud protocols are used to investigate the ………… of translation.

1) function

2) interpretation

3) medium

4) process

260. The equivalence of two linguistic signs ………… .

1) is possible in only interlingual translation

2) is possible only in intralingual translation through the use of synonyms

3) does not exist

4) is what allows translation

261. In Dryden’s words, metaphor needs ………… .

1) adaptation

2) imitation

3) literal translation

4) rewording

262. What are kernel level sentences in Nida’s theory?

1) Basic deep-structure sentences.

2) Transformed surface-structure sentences.

3) Basic statements and simple surface-structure sentences.

4) Back-transformed, simple, active, declarative sentences.

263. A pragmatic equivalent is oriented toward the ………… .

1) message

2) reader

3) writer

4) text

264. According to Catford, in a partial translation ………… .

1) some words are left untranslated

2) some parts of the ST are omitted

3) words are translated at corresponding levels

4) the TL material replaces only some parts of the SL material

265. Translators performing under different conditions often adopt differing strategies

and ultimately come up with different ………… .

1) evaluations

2) hypotheses

3) products

4) theories

85 دانشگاه آزاد  مبانی نظری ترجمه

101. Within jakobson’s approach, cross-linguistic differences occur at the levels of

………… .

1) form, meaning, syntax

2) aspect, gender, semantic fields

3) features of meaning, lexical mismatches

4) poetics, stylistics

102. “Naturalness” is considered a characteristic of ………… translation.

1) unduly free

2) modified literal

3) idiomatic

4) equivalent-response

103. In the structural approaches, translation is defined as ………… .

1) a change of meaning

2) reproduction of message

3) reproduction of content

4) a change of form

104. What is the semantic label for the word “repetition”?

1) event

2) noun

3) object

4) verb

105. According to polysystem theory, when is translated literature peripheral?

1) when it includes a variety of genres in literature

2) when it is smaller in volume than non-translated literature

3) when it is marginalized

4) when it is canonized

106. In the history of translation studies, the 18th century is known to be more …………

whereas the 19th century is known to be more ………… .

1) linguistics-oriented, literature oriented

2) philology-oriented, linguistics-oriented

3) data-oriented, theory-oriented

4) literature-oriented, science-oriented

107. In the twentieth century, accuracy became more important than ………… .

1) style

2) fidelity

3) literalness

4) naturalness

108. In what ways is the Spanish-English translation of a novel by Marquez restricted,

according to Holme’s map?

1) rank-restricted, area-restricted, text type-restricted.

2) problem-restricted, time restricted, text type-restricted.

3) text type-restricted, medium restricted, problem-restricted.

4) area-restricted, text type-restricted, time-restricted.

109. According to Larson, a borrowed word is ………… into the receptor language,

whereas a loan word is ………… to the TT receptors.

1) transferred, known

2) assimilated, new

3) integrated, unfamiliar

4) transposed, unidentified

110. Larson’s approach to translation studies is ………… .

1) semiotic

2) descriptive

3) structural and prescriptive

4) post-structural and transformational

111. The Relevance Theory was mediated into translation studies by ………… .

1) Sperber and Wilson

2) Gutt

3) Hermans

4) Hatim and Mason

112. According to Larson, a modified literal translation ………… .

1) changes the grammatical forms when constructions are obligatory.

2) adds extraneous information to the source text.

3) is rank-bound at the level of word

4) reproduces the patterns of the source language

114. The Manipulation Scholl considers translation a ………… .

1) paraphrase

2) rewriting

3) recoding

4) reproduction

115. The skopos theory was introduced by ………… .

1) Nord

2) Bassnett and Lefever

3) Blum Kulka

4) Verneer and Reiss

116. Toury’s approach to translation is ………… .

1) post-structural

2) analytical

3) hermeneutic

4) normative

117. Which of the following concepts corresponds to the concept of “the invariant core

of meaning”?

1) propositional meaning

2) functional meaning

3) literal meaning

4) connotative meaning

118. Which theory of translation is known to be behavioristic and mathematical?

1) Steiner’s

2) Kade’s

3) Catford’s

4) Neubert’s

119. Cultural approaches to translation reject the concept of ………… .

1) historical differences.

2) translation universals.

3) linguistic similarities

4) power relations.

120. Herman believes that ………… .

1) all translations contain manipulation.

2) translation is paraphrasing.

3) translation is a linguistic activity.

4) translation is distortion.

121. Popovic believes that the difference between the various target versions of a single

source text concerns ………… .

1) the variant parts

2) the core

3) the periphery

4) the meaning