خداوند در زبان انگلیسی - وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی

وبلاگ تخصصی زبان انگلیسی

یکشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 10:04 ق.ظ

خداوند در زبان انگلیسی
The All-knowing

خداوندعلیم


The Supreme Being

خداوندتبارک وتعالی


Omnipotent 

قادرمطلق


Lord bless us

خداازسرتقصیرات مابگذرد


Godspeed

 خدابهمراه


 God willing

اگرخدا بخواهد


God forbid

خدا نکند

God bless you

خدا تورا برکت بدهد، خداعمرت بده


God bless your heart

خدا خیرت دهد


I wish to God that

خداکند که


God damn you

خدالعنتت کند


God damn him

 خدا لعنتش کند


God help you

خدابه دادت برسد،خدابهت رحم کند


May God help him

 خدابه دادش برسد


That’ll be the day

ای خدا چنین روزی می رسد


You never know

 خداراچه دیدی


Who knows

 خدا راچه دیدی؟


Some luck

 خدا شانس بدهد


As God is my witness / judge…

خداوکیلی،خدا به سرشاهداست که


Thanks God = Praise be to God

 خدا را شکر


 God rest his soul = May God forgive him = May God bless him
 
خدا بیامرزدش


When one door shuts another opens

خدا گر زحکمت ببندد دری / زرحمت گشاید در دیگری


Live and let live

خدارابرآن بنده بخشایش است / که خلق ازوجودش درآسایش است


The mills of God grind slowly, yet they grind exceeding small
 
چوب خدا صدا نداره / هرکی بخوره دوا نداره


One God, one sweetheart

خدایکی، یار یکی


One God, one spouse

 خدا یکی، خانه یکی، یار یکی


A door must either be shut or open = You can not eat your cake and have it!

هم خدا را می خواهی، هم خرما را؟


It takes all sorts to make a world

خداوند همه را یک جورخلق نکرده است


God sends a curst cow short horns = If the cat wings she’d choke all the birds in the air  

                   

خدا خر را شناخت شاخش نداد 


Whom God loves die young

خداوند گلچین می کنداز وبلاگEnglish Learning